Otwarta rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” do 15.02.2022 r. do godz. 12.00

03/02/2022

Jeszcze do 15 lutego 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18.500,00 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dla kogo? mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Co otrzymasz?

- diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)

- szkolenia

- doradztwo

- mentoring

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.