Pomoc dla Przedsiębiorców w czasach pandemii COVID-19

28/04/2020

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z oferowanym dla nich w wojewódzkie opolskim wsparciem w czasach pandemii COVID-19.

1. POŻYCZKI Z KARENCJĄ W SPŁACIE

Niskooprocentowane pożyczki obrotowe do 50 tys. zł z 6-miesięczną karencją w spłacie kapitału dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pieniądze można wykorzystać na finansowanie bieżącej działalności, np. na pokrycie kosztów funkcjonowania firmy dotkniętej skutkami pandemii COVID-19.

Opolski Regionalny
Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 11/11
45-064 Opole
tel. 77 42 19 442
biuro@orfr.opole.pl
http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19/ 

2. WSPARCIE NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a także wsparcie na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń.
Ubiegać może się każdy przedsiębiorca (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców). Warunek jest jednak taki, że musi być to przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
 
Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038
wup@wup.opole.pl
https://wupopole.praca.gov.pl/
 
3. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ, DOFINANSOWANIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH

·Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw w wysokości do 5 tys. zł udzielane na 12 miesięcy z 3-miesięczną karencją w spłacie. Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Firma otrzyma dofinansowanie jeśli wykaże spadek obrotów. Chodzi o wykazanie zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Wysokość dofinansowania zależna jest od wysokości spadku obrotów; są trzy progi spadku obrotów. 
 
·Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, związany z pandemią COVID-19.Wysokość dofinansowania zależeć będzie od poziomu spadku obrotów. Wyliczone zostanie według trzech przedziałów.
 
Wnioski o pożyczki oraz o dofinansowanie kosztów należy składać do właściwego dla miejsca prowadzenia firmy Powiatowego Urzędu Pracy.
 
https://opole.praca.gov.pl/
https://brzeg.praca.gov.pl/
https://glubczyce.praca.gov.pl
http://www.pup-kkozle.pl
http://pupkluczbork.pl
https://krapkowice.praca.gov.pl
https://namyslow.praca.gov.pl
http://pup.nysa.pl
https://olesno.praca.gov.pl
http://pup-prudnik.pl
https://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
 
4. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – SAMOZATRUDNIENI, ŚWIADCZENIE POSTOJOWE - UMOWY CYWILNOPRAWNE, ULGA W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS, ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

·Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. O świadczenie to mogą starać się osoby prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym ci, którzy korzystają z Ulgi na start oraz ci, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +). O wsparcie w postaci świadczenia postojowego osoby te mogą się starać jeżeli miały przestój w następstwie COVID - 19.
 
·Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną, które zrekompensuje utratę przychodów. Mogą się o nie starać przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę cywilnoprawną i umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. Jeśli tak się stało przedsiębiorca może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o takie wsparcie. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
·Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

·Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

ZUS Oddział w Opolu
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
 
Kontakt z doradcami ZUS do spraw ulg i umorzeń (od 7:00 do 15:00)
Tel. 77 457 74 25
 
Kontakt z doradcami płatnika składek (od 7:00 do 15:00)
Tel. 77 451 74 44, 77 451 17 95
 
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
 
5. PONATO
 
Wsparcie ze strony SAMORZĄDÓW
 
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19/oferta-samorzadow-11.html
 
Wsparcie ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
#opolskiesiewspiera
 
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19.html
 
 
Wsparcie Ośrodków Enterprise Europe Network w całej Polsce
https://www.een.org.pl/een/o-nas

« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.